Šola

WALDORFSKA ŠOLA – VZGOJA IN IZOBRAZBA ZA SODOBNO DRUŽBO!

Waldorfska šola je šola, ki omogoča otroku celovit razvoj. Izhaja iz upoštevanja in poznavanja otrokovega fizičnega, psihičnega in duhovnega razvoja. Bistvo waldorfske pedagogike je v tem, da poskuša otroku ob pravem času, na pravi način predstaviti primerne vsebine, ki na otroka blagodejno vplivajo in mu s pomočjo celostnega pristopa k poučevanju omogočajo razvoj čim širših sposobnosti. Poudarek je na tem, da človek ni zgolj intelektualno bitje, temveč tudi bitje srca in volje. Otrok se vzgaja v sočutju do sočloveka, v spoštovanju do narave… Poudarek je na umetnosti in uporabi naravnih materialov, v učnem procesu pa ne na kvantiteti ampak na kvaliteti. Učna snov se otroku približuje na zanimiv način, ki zajema tako otrokovo mišljenje, ustvarjalnost in gibanje. Ne uporabljajo se že napisani učbeniki ampak otroci sami aktivno sodelujejo pri nastajanju lastnih učbenikov. S tem si krepijo samozavest in samozaupanje.
Waldorfska šola uči otroka samostojnosti in kreativnosti. Njena prizadevanja so usmerjena v oblikovanje odgovorne, ustvarjalne, socialno zrele, svobodne osebnosti. Temu primerno so izbrane vsebine in načini poučevanja. Vsak predmet, s katerim se otroci ukvarjajo, se neločljivo povezuje z drugimi, hkrati pa so vsebine izbrane tako, da se skladajo s trenutno razvojno stopnjo otrok v posameznem razredu. Vzgojne težave se rešujejo preko pogovorov in smiselnih kazni. Mnogokrat preko zgodb, dramskih uprizoritev, iger,… Glavni impulz, ki daje značaj vsemu delu in življenju v waldorfski šoli, je osredotočenje na naravo odraščajoče osebnosti ter celostni (integrativni) pristop k učenju in poučevanju. Ta pristop prežema tako predmetnik, celotno pedagoško delo, preverjanje in ocenjevanje kakor tudi organizacijo in upravljanje šole. Pouk na waldorfskih šolah poteka celostno, kar pomeni, da je poleg intelekta učenca nagovorjena tudi njegova volja in čutenje. Zakaj volja? Zato, ker nam čudovite ideje ne koristijo, če nimamo volje, da jih spravimo v življenje. Zakaj čutenje? Zato, ker je razvoj in negovanje čutenja nujno potrebno za veselje, vsesplošno zanimanje in čudenje, ki je gonilna sila razvoja v življenju.

WALDORFSKI UČENCI: NJIHOVO ZNANJE

Izkušnje kažejo, da imajo otroci, ki so obiskovali waldorfske šole, manj predsodkov in kažejo veliko zanimanja za svet in ljudi okoli sebe. Znajo zaznati težave drugih in vidijo njihove potrebe, zato so bolj pripravljeni pomagati in prevzemati odgovornost. Raziskave so pokazale, da nekdanje učence waldorfskih šol srečamo v vseh poklicih, največ na izobraževalnem in socialnem področju, v zdravstvu, umetnosti, jezikoslovju, novinarstvu, gledališču, pravu,… Vzgojno-izobraževalni program waldorfskih šol v Sloveniji je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje ter je vpisan v razvide izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Program waldorfske šole je popolnoma primerljiv s programi državnih šol s tem, da so v program waldorfskih šol vključene še dodatne vsebine in predmeti. V večji meri je zastopano učenje tujih jezikov, saj imajo dva tuja jezika že v prvem razredu, predvsem pa je večji poudarek na umetniških in rokodelsko – praktičnih vsebinah (ne z namenom, da bi dobili več umetnikov in rokodelcev, amapak zato, ker (še posebej fina-) motorika dokazano izboljšuje tudi miselne sposobnosti)). Zakon določa, da je tudi waldorfska šola dolžna izvajati zunanje preverjanje znanja in do sedaj so bili rezultati waldorfskih otrok za nekaj odstotnih točk nad slovenskim povprečjem. Možen je prepis iz javne v waldorfsko šolo in obratno. Po zaključenem devetletnem šolanju v waldorfski šoli otrok lahko nadaljuje šolanje v waldorfski gimnaziji v Ljubljani ali pa se vpiše na katerokoli drugo srednjo šolo v Sloveniji (s prestopi otroci praviloma nimajo težav). Po zaključeni waldorfski gimnaziji se dijaki lahko vpišejo na katerokoli fakulteto.

STROŠKI ŠOLANJA NA WALDORFSKI ŠOLI OE PRIMORSKA

Večino stroškov za osnovnošolsko izobraževanje v waldorfski zasebni šoli pokriva država, del pa se pokriva z mesečno šolnino. V OE Primorska je mesečna šolnina (ki se plačuje vseh 12 mesecev v letu) 150 eur (ob večjem številu vpisanih otrok se lahko v prihodnosti tudi zmanjša). Ob vpisu otroka se plača še vpisnina – v višini 150 EUR (to je enkraten strošek za vseh 9 let OŠ). S šolnino se krije nakup večine šolskih potrebščin in pripomočkov (zvezki, listi, voščenke, naravne akvarelne barve za slikanje, vosek za oblikovanje, materiale za ročna dela, itd.). Kar pomeni, da staršem ni potrebno kupovati zvezkov, knjig, delovnih zvezkov in podobnih šolskih potrebščin, ki jih je potrebno kupiti v javni OŠ. V prvem razredu starši sami kupijo samo sledeče šolske potrebščine: torba, debele barvice, šilček, škarje, zaščitna “srajčka” za slikanje z barvami, peresnica, lonček za pitje ter eno mapo s trdimi platnicami. Prehrana se tako kot v javnih šolah plača dodatno.